Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

KUVERT POLSKA Sp. z o.o. i Ecobag Network Sp. z o.o.

 

Celem strategicznym KUVERT POLSKA Sp. z o.o. i Ecobag Network Sp. z o.o. w zakresie bhp jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Zobowiązujemy się do:

 • zapobiegania wszelkiego rodzaju zagrożeniom bezpieczeństwa pracy, w tym wypadkom, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • eliminowania lub co najmniej minimalizowania poziomu ryzyka wypadkowego,
 • dążenia do stałej poprawy stanu bhp,
 • konsultacji i współudziału pracowników oraz ich przedstawicieli,
 • podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględniania roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz bhp,
 • spełniania wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących działań KUVERT POLSKA Sp. z o.o. i Ecobag Network z o.o. w obszarze bhp.

 

Środki i metody, za pomocą których KUVERT POLSKA Sp. z o.o. i Ecobag Network Sp. z o.o. chcą osiągnąć powyższe cele, to:

 • konsultowanie z pracownikami i ich przedstawicielami wszystkich aspektów BHP, w tym w procesie identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego,
 • stosowanie systemów i metod motywujących do aktywnego uczestnictwa pracowników i ich przedstawicieli w procesach planowania, wdrażania, utrzymywania, sprawdzania i doskonalenia działań w ramach zarządzania BHP,
 • troska o bezpieczeństwo pracowników i innych osób przebywających na terenie przedsiębiorstw przez wdrożone zasady informowania o zagrożeniach
  i wymaganiach w zakresie BHP oraz stworzenie nadzoru nad ich przestrzeganiem,
 • systematyczne i skuteczne szkolenie w zakresie wymagań przepisów BHP
  i informowanie o istniejących zagrożeniach pracowników, a także innych osób współpracujących z nami i/lub przebywających na terenie przedsiębiorstw,
 • ciągłe doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • systematyczne monitorowanie istniejących warunków BHP, wymagań prawnych dotyczących BHP oraz ciągłe doskonalenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w naszych firmach,
 • zapewnienie zasobów i środków potrzebnych do realizacji tej polityki.

 

W realizacji tych celów Zarząd KUVERT POLSKA i Ecobag Network będzie ściśle współpracować z pracownikami, ich przedstawicielami, organizacjami zewnętrznymi, których działalność dotyczy bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy.

Prezes Zarządu KUVERT POLSKA i Ecobag Network jest odpowiedzialny za ustanowienie i realizację polityki bhp oraz za skuteczność zarządzania bhp. Decyzja dotycząca wprowadzenia niniejszej polityki została podjęta przez Zarząd.

 

Przyprostynia, dnia 27.12.2023

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy