Polityka Jakości i Ochrony Środowiska

Podstawowym celem działalności KUVERT POLSKA Sp. z o.o. i Ecobag NETWORK Sp. z o.o. jest:

  • projektowanie i produkcja kopert i toreb w szerokiej gamie asortymentowej przystosowanych odpowiednio do potrzeb i oczekiwań naszych obecnych jak i przyszłych Klientów.
  • prowadzenie społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) w sposób przyjazny dla środowiska i dbanie o warunki pracy pracowników.

⇒ Gwarantujemy wykonanie kopert i toreb o parametrach jakościowych spełniających wymagania naszych Klientów, zgodnie z obowiązującymi nas przepisami, innymi wymaganiami i normami oraz w sposób najmniej obciążający środowisko.

⇒ Zamierzamy systematycznie wprowadzać nowe wzory kopert i toreb dostosowane do nowoczesnych systemów pakowania i otwierania korespondencji.

⇒ Celem naszym jest:

  • doskonalić współpracę z Klientami, uzyskiwać wzrost zadowolenia Klientów z tej współpracy oraz budować partnerskie układy z wszystkimi stronami zainteresowanymi naszą działalnością,
  • zapobiegać zanieczyszczeniom i osiągać ciągłą poprawę środowiskowych efektów działalności.

Aby te cele osiągnąć zobowiązujemy się do:

 • nieustannego doskonalenia skuteczności funkcjonującego w naszym przedsiębiorstwach zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskowego,
 • ciągłego śledzenia i stosowania w naszej działalności aktualnych wymagań przepisów, norm, innych regulacji,
  a także trendów i postępu technicznego,
 • prowadzenia oceny zadowolenia klientów i podejmowania działań na rzecz wzrostu tego zadowolenia,
 • ustanawiania celów jakościowych i środowiskowych oraz zapewnienie ich zgodności ze zmieniającym się kontekstem, w tym z wymaganiami stron zainteresowanych oraz ze strategicznym kierunkiem działalności KUVERT POLSKA Sp. z o.o. i ECOBAG NETWORK Sp. z o.o.,
 • ustalania ryzyka i szans wpływających na zgodność wyrobów oraz na zdolność do zwiększania zadowolenia Klientów, na środowiskowe efekty działań oraz do skutecznego zarządzania tym ryzykiem i szansami,
 • zapewnienie orientacji na wzrost zadowolenia klientów,
 • promowanie stosowania podejścia procesowego i podejścia opartego na ryzyku oraz ciągłego doskonalenia,
 • komunikowanie znaczenia skutecznego zarządzania jakością i środowiskowego oraz zgodności z jego wymaganiami,
 • zapewnienie zintegrowania systemu zarządzania jakością i środowiskowego z procesami biznesowymi przedsiębiorstwa, ciągłego doskonalenia skuteczności systemu i realizowanych procesów,
 • uświadamiania pracownikom znaczenia spełnienia wymagań klientów, wymagań przepisów i ochrony środowiska naturalnego oraz tworzenia warunków zaangażowania pracowników w osiąganie celów,
 • systematycznego podnoszenie wiedzy i kwalifikacji oraz doświadczenia personelu,
 • wspierania innych członków kierownictwa w wykazywaniu przywództwa w obszarach ich odpowiedzialności,
 • zapewnienia dostarczenia zasobów potrzebnych w zintegrowanym systemie zarządzania,
 • wypełniania w pełni międzynarodowych standardów ETI Base Code dotyczących praw pracowniczych.

Prezes Zarządu KUVERT POLSKA Sp. z o.o. i ECOBAG NETWORK Sp. z o.o. jest odpowiedzialny za ustanowienie i realizację polityki jakości i ochrony środowiska oraz za skuteczność zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskowego. Decyzja dotycząca wprowadzenia niniejszej polityki została podjęta przez Zarząd.

Przyprostynia, dnia 29.03.2023

Polityka Jakości i Ochrony Środowiska