Polityka Kuvert Polska

POLITYKA JAKOŚCI i OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Podstawowym celem działalności KUVERT POLSKA Sp. z o. o. jest:

 • projektowanie, produkcja kopert i toreb w szerokiej gamie asortymentowej przystosowanych do przesyłania każdego rodzaju korespondencji odpowiednio do potrzeb i wymagań naszych obecnych jak i przyszłych Klientów,
 • prowadzenie społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) w sposób przyjazny dla środowiska i dbanie o warunki pracy pracowników.

Gwarantujemy wykonanie kopert o parametrach jakościowych spełniających wymagania naszych Klientów, zgodnie z obowiązującymi nas przepisami, innymi wymaganiami i normami oraz w sposób najmniej obciążający środowisko.

Zamierzamy systematycznie wprowadzać nowe wzory kopert dostosowane do nowoczesnych systemów pakowania i otwierania korespondencji.

 

Celem naszym jest:

 • doskonalić współpracę z Klientami, uzyskiwać wzrost zadowolenia Klientów z tej współpracy oraz budować partnerskie układy z wszystkimi stronami zainteresowanymi naszą działalnością,
 • zapobiegać zanieczyszczeniom i osiągać ciągłą poprawę środowiskowych efektów działalności.

 

Aby te cele osiągnąć zobowiązujemy się do:

 • nieustannego doskonalenia skuteczności funkcjonującego w naszym przedsiębiorstwie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem,
 • ciągłego śledzenia i stosowania w naszej działalności aktualnych wymagań przepisów, norm, innych regulacji, a także trendów i postępu technicznego,
 • prowadzenia oceny zadowolenia klientów i podejmowania działań na rzecz wzrostu tego zadowolenia,
 • ustanowienia celów jakościowych i środowiskowych oraz zapewnienie ich zgodności ze zmieniającym się kontekstem, w tym z wymaganiami stron zainteresowanych oraz ze strategicznym kierunkiem działalności KUVERT POLSKA Sp. z o.o.,
 • ustalania ryzyka i szans wpływających na zgodność wyrobów oraz na zdolność do zwiększania zadowolenia Klientów, na środowiskowe efekty działań oraz do skutecznego zarządzania tym ryzykiem i szansami,
 • zapewnienie orientacji na wzrost zadowolenia klientów,
 • promowanie stosowania podejścia procesowego i podejścia opartego na ryzyku oraz ciągłego doskonalenia,
 • komunikowanie znaczenia skutecznego zarządzania jakością i środowiskowego oraz zgodności z jego wymaganiami,
 • zapewnienie zintegrowania systemu zarządzania jakością i środowiskowego z procesami biznesowymi przedsiębiorstwa, ciągłego doskonalenia skuteczności systemu i realizowanych procesów,
 • uświadamiania pracownikom znaczenia spełnienia wymagań klientów, wymagań przepisów i ochrony środowiska naturalnego oraz tworzenia warunków zaangażowania pracowników w osiąganie celów,
 • systematycznego podnoszenie wiedzy i kwalifikacji oraz doświadczenia personelu,
 • wspierania innych członków kierownictwa w wykazywaniu przywództwa w obszarach ich odpowiedzialności,
 • zapewnienia dostarczenia zasobów potrzebnych w zintegrowanym systemie zarządzania,
 • wypełniania w pełni międzynarodowych standardów ETI Base Code dotyczących praw pracowniczych.

 

 

Dyrektor Przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny za ustanowienie i realizację polityki jakości i ochrony środowiska oraz za skuteczność zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskowego.

Decyzja dotycząca wprowadzenia niniejszej polityki została podjęta przez Zarząd.

 

Przyprostynia, dnia 12.02.2018

Waldemar Sobczak